Sfânta Evanghelie dupã Luca

[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL I  >   Urmator  ]


Gavriil binevesteste lui Zaharia si Mariei. Cântarea Mariei. Nasterea lui Ioan Botezãtorul. Cântarea lui Zaharia
 1. Deoarece multi s-au încercat sã alcãtuiascã o istorisire despre faptele deplin adeverite între noi,
 2. Asa cum ni le-au lãsat cei ce le-au vãzut de la început si au fost slujitori ai Cuvântului,
 3. Am gãsit si eu cu cale, preaputernice Teofile, dupã ce am urmãrit toate cu de-amãnuntul de la început, sã ti le scriu pe rând,
 4. Ca sã te încredintezi despre temenicia învãtãturii pe care ai primit-o.
 5. Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia din ceata preoteascã a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron si se numea Elisabeta.
 6. Si erau amândoi drepti înaintea lui Dumnezeu, umblând fãrã prihanã în toate poruncile si rânduielile Domnului.
 7. Dar nu aveau nici un copil, deoarece Elisabeta era stearpã si amândoi erau înaintati în zilele lor.
 8. Si pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în rândul sãptãmânii sale,
 9. A iesit la sorti, dupã obiceiul preotiei, sã tãmâieze intrând în templul Domnului.
 10. Iar toatã multimea poporului, în ceasul tãmâierii, era afarã si se ruga.
 11. Si i s-a arãtat îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tãmâierii.
 12. Si vãzându-l, Zaharia s-a tulburat si fricã a cãzut peste el.
 13. Iar îngerul a zis cãtre el: Nu te teme, Zaharia, pentru cã rugãciunea ta a fost ascultatã si Elisabeta, femeia ta, îti va naste un fiu si-l vei numi Ioan.
 14. Si bucurie si veselie vei avea si, de nasterea lui, multi se vor bucura.
 15. Cãci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altã bãuturã ametitoare si încã din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt.
 16. Si pe multi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor.
 17. Si va merge înaintea Lui cu duhul si puterea lui Ilie, ca sã întoarcã inimile pãrintilor spre copii si pe cei neascultãtori la întelepciunea dreptilor, ca sã gãteascã Domnului un popor pregãtit.
 18. Si a zis Zaharia cãtre înger: Dupã ce voi cunoaste aceasta? Cãci eu sunt bãtrân si femeia mea înaintatã în zilele ei.
 19. Si îngerul, rãspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stã înaintea lui Dumnezeu. Si am fost trimis sã grãiesc cãtre tine si sã-ti binevestesc acestea.
 20. Si iatã vei fi mut si nu vei putea sã vorbesti pânã în ziua când vor fi acestea, pentru cã n-ai crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor.
 21. Si poporul astepta pe Zaharia si se mira cã întârzie în templu.
 22. Si iesind, nu putea sã vorbeascã. Si ei au înteles cã a vãzut vedenie în templu; si el le fãcea semne si a rãmas mut.
 23. Si când s-au împlinit zilele slujirii lui la templu, s-a dus la casa sa.
 24. Iar dupã aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zãmislit si cinci luni s-a tãinuit pe sine, zicând:
 25. Cã asa mi-a fãcut mie Domnul în zilele în care a socotit sã ridice dintre oameni ocara mea.
 26. Iar în a sasea lunã a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cãrei nume era Nazaret,
 27. Cãtre o fecioarã logoditã cu un bãrbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria.
 28. Si intrând îngerul la ea, a zis: Bucurã-te, ceea ce esti plinã de har, Domnul este cu tine. Binecuvântatã esti tu între femei.
 29. Iar ea, vãzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui si cugeta în sine: Ce fel de închinãciune poate sã fie aceasta?
 30. Si îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, cãci ai aflat har la Dumnezeu.
 31. Si iatã vei lua în pântece si vei naste fiu si vei chema numele lui Iisus.
 32. Acesta va fi mare si Fiul Celui Preaînalt se va chema si Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, pãrintele Sãu.
 33. Si va împãrãti peste casa lui Iacov în veci si împãrãtia Lui nu va avea sfârsit.
 34. Si a zis Maria cãtre înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu stiu de bãrbat?
 35. Si rãspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine si puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea si Sfântul care Se va naste din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema.
 36. Si iatã Elisabeta, rudenia ta, a zãmislit si ea fiu la bãtrânetea ei si aceasta este a sasea lunã pentru ea, cea numitã stearpã.
 37. Cã la Dumnezeu nimic nu este cu neputintã.
 38. Si a zis Maria: Iatã roaba Domnului. Fie mie dupã cuvântul tãu! Si îngerul a plecat de la ea.
 39. Si în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabã în tinutul muntos, într-o cetate a semintiei lui Iuda.
 40. Si a intrat în casa lui Zaharia si a salutat pe Elisabeta.
 41. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a sãltat în pântecele ei si Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt,
 42. Si cu glas mare a strigat si a zis: Binecuvântatã esti tu între femei si binecuvântat este rodul pântecelui tãu.
 43. Si de unde mie aceasta, ca sã vinã la mine Maica Domnului meu?
 44. Cã iatã, cum veni la urechile mele glasul salutãrii tale, pruncul a sãltat de bucurie în pântecele meu.
 45. Si fericitã este aceea care a crezut cã se vor împlini cele spuse ei de la Domnul.
 46. Si a zis Maria: Mãreste sufletul meu pe Domnul.
 47. Si s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,
 48. Cã a cãutat spre smerenia roabei Sale. Cã, iatã, de acum mã vor ferici toate neamurile.
 49. Cã mi-a fãcut mie mãrire Cel Puternic si sfânt este numele Lui.
 50. Si mila Lui în neam si în neam spre cei ce se tem de El.
 51. Fãcut-a tãrie cu bratul Sãu, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor.
 52. Coborât-a pe cei puternici de pe tronuri si a înãltat pe cei smeriti,
 53. Pe cei flãmânzi i-a umplut de bunãtãti si pe cei bogati i-a scos afarã deserti.
 54. A sprijinit pe Israel, slujitorul Sãu, ca sã-Si aducã aminte de mila Sa,
 55. Precum a grãit cãtre pãrintii nostri, lui Avraam si semintiei lui, în veac.
 56. Si a rãmas Maria împreunã cu ea ca la trei luni; si s-a înapoiat la casa sa.
 57. Si dupã ce s-a împlinit vremea sã nascã, Elisabeta a nãscut un fiu.
 58. Si au auzit vecinii si rudele ei cã Domnul a mãrit mila Sa fatã de ea si se bucurau împreunã cu ea.
 59. Iar când a fost în ziua a opta, au venit sã taie împrejur pruncul si-l numeau Zaharia, dupã numele tatãlui sãu.
 60. Si rãspunzând, mama lui a zis: Nu! Ci se va chema Ioan.
 61. Si au zis cãtre ea: Nimeni din rudenia ta nu se cheamã cu numele acesta.
 62. Si au fãcut semn tatãlui sãu cum ar vrea el sã fie numit.
 63. Si cerând o tãblitã, el a scris, zicând: Ioan este numele lui. Si toti s-au mirat.
 64. Si îndatã i s-a deschis gura si limba si vorbea, binecuvântând pe Dumnezeu.
 65. Si frica i-a cuprins pe toti care locuiau împrejurul lor; si în tot tinutul muntos al Iudeii s-au vestit toate aceste cuvinte.
 66. Si toti care le auzeau le puneau la inimã, zicând: Ce va fi, oare, acest copil? Cãci mâna Domnului era cu el.
 67. Si Zaharia, tatãl lui, s-a umplut de Duh Sfânt si a proorocit, zicând:
 68. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, cã a cercetat si a fãcut rãscumpãrare poporului Sãu;
 69. Si ne-a ridicat putere de mântuire în casa lui David, slujitorul Sãu,
 70. Precum a grãit prin gura sfintilor Sãi prooroci din veac;
 71. Mântuire de vrãjmasii nostri si din mâna tuturor celor ce ne urãsc pe noi.
 72. Si sã facã milã cu pãrintii nostri, ca ei sã-si aducã aminte de legãmântul Sãu cel sfânt;
 73. De jurãmântul cu care S-a jurat cãtre Avraam, pãrintele nostru,
 74. Ca, fiind izbãviti din mâna vrãjmasilor, sã ne dea nouã fãrã fricã,
 75. Sã-I slujim în sfintenie si în dreptate, înaintea fetei Sale, în toate zilele vietii noastre.
 76. Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, cã vei merge înaintea fetei Domnului, ca sã gãtesti cãile Lui,
 77. Sã dai poporului Sãu cunostinta mântuirii întru iertarea pãcatelor lor,
 78. Prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi Rãsãritul cel de Sus,
 79. Ca sã lumineze pe cei care sed în întuneric si în umbra mortii si sã îndrepte picioarele noastre pe calea pãcii.
 80. Iar copilul crestea si se întãrea cu duhul. Si a fost în pustie pânã în ziua arãtãrii lui cãtre Israel.


[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL I  >   Urmator  ]
Sfânta Evanghelie dupã Luca