Sfânta Evanghelie dupã Luca

[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL X  >   Urmator  ]


Trimiterea si înapoierea celor saptezeci (si doi) de ucenici. Vai de cetãtile rele. Iisus se bucurã cu duhul. Pilda samarineanului milostiv. Marta si Maria
 1. Iar dupã acestea, Domnul a ales alti saptezeci (si doi) si i-a trimis câte doi înaintea fetei Sale, în fiecare cetate si loc, unde Însusi avea sã vinã.
 2. Si zicea cãtre ei: Secerisul este mult, dar lucrãtorii sunt putini; rugati deci pe Domnul secerisului, ca sã scoatã lucrãtori la secerisul Sãu.
 3. Mergeti; iatã, Eu vã trimit ca pe niste miei în mijlocul lupilor.
 4. Nu purtati pungã, nici traistã, nici încãltãminte; si pe nimeni sã nu salutati pe cale.
 5. Iar în orice casã veti intra, întâi ziceti: Pace casei acesteia.
 6. Si de va fi acolo un fiu al pãcii, pacea voastrã se va odihni peste el, iar de nu, se va întoarce la voi.
 7. Si în aceastã casã rãmâneti, mâncând si bând cele ce vã vor da, cãci vrednic este lucrãtorul de plata sa. Nu vã mutati din casã în casã.
 8. Si în orice cetate veti intra si vã vor primi, mâncati cele ce vã vor pune înainte.
 9. Si vindecati pe bolnavii din ea si ziceti-le: S-a apropiat de voi împãrãtia lui Dumnezeu.
 10. Si în orice cetate veti intra si nu vã vor primi, iesind în pietele ei, ziceti:
 11. Si praful care s-a lipit de picioarele noastre din cetatea noastrã vi-l scuturãm vouã. Dar aceasta sã stiti, cã s-a apropiat împãrãtia lui Dumnezeu.
 12. Zic vouã: Cã mai usor va fi Sodomei în ziua aceea, decât cetãtii aceleia.
 13. Vai tie, Horazine! Vai tie, Betsaido! Cãci dacã în Tir si în Sidon s-ar fi fãcut minunile care s-au fãcut la voi, de mult s-ar fi pocãit, stând în sac si în cenusã.
 14. Dar Tirului si Sidonului mai usor le va fi la judecatã, decât vouã.
 15. Si tu, Capernaume, nu ai fost înãltat, oare, pânã la cer? Pânã la iad vei fi coborât!
 16. Cel ce vã ascultã pe voi pe Mine Mã ascultã, si cel ce se leapãdã de voi se leapãdã de Mine; iar cine se leapãdã de Mine se leapãdã de Cel ce M-a trimis pe Mine.
 17. Si s-au întors cei saptezeci (si doi) cu bucurie, zicând: Doamne, si demonii ni se supun în numele Tãu.
 18. Si le-a zis: Am vãzut pe satana ca un fulger cãzând din cer.
 19. Iatã, v-am dat putere sã cãlcati peste serpi si peste scorpii, si peste toatã puterea vrãjmasului, si nimic nu vã va vãtãma.
 20. Dar nu vã bucurati de aceasta, cã duhurile vi se pleacã, ci vã bucurati cã numele voastre sunt scrise în ceruri.
 21. În acesta ceas, El S-a bucurat în Duhul Sfânt si a zis: Te slãvesc pe Tine, Pãrinte, Doamne al cerului si al pãmântului, cã ai ascuns acestea de cei întelepti si de cei priceputi si le-ai descoperit pruncilor. Asa, Pãrinte, cãci asa a fost înaintea Ta, bunãvointa Ta.
 22. Toate Mi-au fost date de cãtre Tatãl Meu si nimeni nu cunoaste cine este Fiul, decât numai Tatãl, si cine este Tatãl, decât numai Fiul si cãruia voieste Fiul sã-i descopere.
 23. Si întorcându-Se cãtre ucenici, de o parte a zis: Fericiti sunt ochii care vãd cele ce vedeti voi!
 24. Cãci zic vouã: Multi prooroci si regi au voit sã vadã ceea ce vedeti voi, dar n-au vãzut, si sã audã ceea ce auziti, dar n-au auzit.
 25. Si iatã, un învãtãtor de lege s-a ridicat, ispitindu-L si zicând: Învãtãtorule, ce sã fac ca sã mostenesc viata de veci?
 26. Iar Iisus a zis cãtre el: Ce este scris în Lege? Cum citesti?
 27. Iar el, rãspunzând, a zis: Sã iubesti pe Domnul Dumnezeul tãu din toatã inima ta si din tot sufletul tãu si din toatã puterea ta si din tot cugetul tãu, iar pe aproapele tãu ca pe tine însuti.
 28. Iar El i-a zis: Drept ai rãspuns, fã aceasta si vei trãi.
 29. Dar el, voind sã se îndrepteze pe sine, a zis cãtre Iisus: Si cine este aproapele meu?
 30. Iar Iisus, rãspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, si a cãzut între tâlhari, care, dupã ce l-au dezbrãcat si l-au rãnit, au plecat, lãsându-l aproape mort.
 31. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea si, vãzându-l, a trecut pe alãturi.
 32. De asemenea si un levit, ajungând în acel loc si vãzând, a trecut pe alãturi.
 33. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el si, vãzându-l, i s-a fãcut milã,
 34. Si, apropiindu-se, i-a legat rãnile, turnând pe ele untdelemn si vin, si, punându-l pe dobitocul sãu, l-a dus la o casã de oaspeti si a purtat grijã de el.
 35. Iar a doua zi, scotând doi dinari i-a dat gazdei si i-a zis: Ai grijã de el si, ce vei mai cheltui, eu, când mã voi întoarce, îti voi da.
 36. Care din acesti trei ti se pare cã a fost aproapele celui cãzut între tâlhari?
 37. Iar el a zis: Cel care a fãcut milã cu el. Si Iisus i-a zis: Mergi si fã si tu asemenea.
 38. Si pe când mergeau ei, El a intrat într-un sat, iar o femeie, cu numele Marta, L-a primit în casa ei.
 39. Si ea avea o sorã ce se numea Maria, care, asezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui.
 40. Iar Marta se silea cu multã slujire si, apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socotesti cã sora mea m-a lãsat singurã sã slujesc? Spune-i deci sã-mi ajute.
 41. Si, rãspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijesti si pentru multe te silesti;
 42. Dar un lucru trebuie: cãci Maria partea bunã si-a ales, care nu se va lua de la ea.


[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL X  >   Urmator  ]
Sfânta Evanghelie dupã Luca