Sfânta Evanghelie dupã Luca

[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL XVI  >   Urmator  ]


Parabola despre iconomul necredincios. Parabola despre bogatul nemilostiv si despre sãracul Lazãr
 1. Si zicea si cãtre ucenicii Sãi: Era un om bogat care avea un iconom si acesta a fost pârât lui cã-i risipeste avutiile.
 2. Si chemându-l, i-a zis: Ce este aceasta ce aud despre tine? Dã-mi socoteala de iconomia ta, cãci nu mai poti sã fii iconom.
 3. Iar iconomul a zis în sine: Ce voi face cã stãpânul meu ia iconomia de la mine? Sã sap, nu pot; sã cersesc, mi-e rusine.
 4. Stiu ce voi face, ca sã mã primeascã în casele lor, când voi fi scos din iconomie.
 5. Si chemând la sine, unul câte unul, pe datornicii stãpânului sãu, a zis celui dintâi: Cât esti dator stãpânului meu?
 6. Iar el a zis: O sutã de mãsuri de untdelemn. Iconomul i-a zis: Ia-ti zapisul si, sezând, scrie degrabã cincizeci.
 7. Dupã aceea a zis altuia: Dar tu, cât esti dator? El i-a spus: O sutã de mãsuri de grâu. Zis-a iconomul: Ia-ti zapisul si scrie optzeci.
 8. Si a lãudat stãpânul pe iconomul cel nedrept, cãci a lucrat întelepteste. Cãci fiii veacului acestuia sunt mai întelepti în neamul lor decât fiii luminii.
 9. Si Eu zic vouã: Faceti-vã prieteni cu bogãtia nedreaptã, ca atunci, când veti pãrãsi viata, sã vã primeascã ei în corturile cele vesnice.
 10. Cel ce este credincios în foarte putin si în mult este credincios; si cel ce e nedrept în foarte putin si în mult este nedrept.
 11. Deci dacã n-ati fost credinciosi în bogãtia nedreaptã, cine vã va încredinta pe cea adevãratã?
 12. Si dacã în ceea ce este strãin nu ati fost credinciosi, cine vã va da ce este al vostru?
 13. Nici o slugã nu poate sã slujeascã la doi stãpâni. Fiindcã sau pe unul îl va urî si pe celãlalt îl va iubi, sau de unul se va tine si pe celãlalt îl va dispretui. Nu puteti sã slujiti lui Dumnezeu si lui mamona.
 14. Toate acestea le auzeau si fariseii, care erau iubitori de argint si-L luau în bãtaie de joc.
 15. Si El le-a zis: Voi sunteti cei ce vã faceti pe voi drepti înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaste inimile voastre; cãci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu.
 16. Legea si proorocii au fost pânã la Ioan; de atunci împãrãtia lui Dumnezeu se binevesteste si fiecare se sileste spre ea.
 17. Dar mai lesne e sã treacã cerul si pãmântul, decât sã cadã din Lege un corn de literã.
 18. Oricine-si lasã femeia sa si ia pe alta sãvârseste adulter; si cel ce ia pe cea lãsatã de bãrbat sãvârseste adulter.
 19. Era un om bogat care se îmbrãca în porfirã si în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strãlucit.
 20. Iar un sãrac, anume Lazãr, zãcea înaintea portii lui, plin de bube,
 21. Poftind sã se sature din cele ce cãdeau de la masa bogatului; dar si câinii venind, lingeau bubele lui.
 22. Si a murit sãracul si a fost dus de cãtre îngeri în sânul lui Avraam. A murit si bogatul si a fost înmormântat.
 23. Si în iad, ridicându-si ochii, fiind în chinuri, el a vãzut de departe pe Avraam si pe Lazãr în sânul lui.
 24. Si el, strigând, a zis: Pãrinte Avraame, fie-ti milã de mine si trimite pe Lazãr sã-si ude vârful degetului în apã si sã-mi rãcoreascã limba, cãci mã chinuiesc în aceastã vãpaie.
 25. Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ti aminte cã ai primit cele bune ale tale în viata ta, si Lazãr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiesti.
 26. Si peste toate acestea, între noi si voi s-a întãrit prãpastie mare, ca cei care voiesc sã treacã de aici la voi sã nu poatã, nici cei de acolo sã treacã la noi.
 27. Iar el a zis: Rogu-te, dar, pãrinte, sã-l trimiti în casa tatãlui meu,
 28. Cãci am cinci frati, sã le spunã lor acestea, ca sã nu vinã si ei în acest loc de chin.
 29. Si i-a zis Avraam: Au pe Moise si pe prooroci; sã asculte de ei.
 30. Iar el a zis: Nu, pãrinte Avraam, ci, dacã cineva dintre morti se va duce la ei, se vor pocãi.
 31. Si i-a zis Avraam: Dacã nu ascultã de Moise si de prooroci, nu vor crede nici dacã ar învia cineva dintre morti.


[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL XVI  >   Urmator  ]
Sfânta Evanghelie dupã Luca