Sfânta Evanghelie dupã Luca

[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL XXI  >   Urmator  ]


Banul vãduvei. Cuvântarea lui Iisus despre dãrâmarea Ierusalimului si a doua Sa venire
 1. Si privind, a vãzut pe cei bogati, aruncând darurile lor în vistieria templului.
 2. Si a vãzut si pe o vãduvã sãracã, aruncând acolo doi bani.
 3. Si a zis: Adevãrat vã spun cã aceastã vãduvã sãracã a aruncat mai mult decât toti.
 4. Cãci toti acestia din prisosul lor au aruncat la daruri, aceasta însã din sãrãcia ei a aruncat tot ce avea pentru viatã.
 5. Iar unii vorbind despre templu cã este împodobit cu pietre frumoase si cu podoabe, El a zis:
 6. Vor veni zile când, din cele ce vedeti, nu va rãmâne piatrã peste piatrã care sã nu se risipeascã.
 7. Si ei L-au întrebat, zicând: Învãtãtorule, când oare, vor fi acestea? Si care este semnul când au sã fie acestea?
 8. Iar El a zis: Vedeti sã nu fiti amãgiti, cãci multi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, si vremea s-a apropiat. Nu mergeti dupã ei.
 9. Iar când veti auzi de rãzboaie si de rãzmerite, sã nu vã înspãimântati; cãci acestea trebuie sã fie întâi, dar sfârsitul nu va fi curând.
 10. Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste neam si împãrãtie peste împãrãtie.
 11. Si vor fi cutremure mari si, pe alocurea, foamete si ciumã si spaime si semne mari din cer vor fi.
 12. Dar, mai înainte de toate acestea, îsi vor pune mâinile pe voi si vã vor prigoni, dându-vã în sinagogi si în temnite, ducându-vã la împãrati si la dregãtori, pentru numele Meu.
 13. Si va fi vouã spre mãrturie.
 14. Puneti deci în inimile voastre sã nu gânditi de mai înainte ce veti rãspunde;
 15. Cãci Eu vã voi da gurã si întelepciune, cãreia nu-i vor putea sta împotrivã, nici sã-i rãspundã toti potrivnicii vostri.
 16. Si veti fi dati si de pãrinti si de frati si de neamuri si de prieteni, si vor ucide dintre voi.
 17. Si veti fi urâti de toti pentru numele Meu.
 18. Si pãr din capul vostru nu va pieri.
 19. Prin rãbdarea voastrã veti dobândi sufletele voastre.
 20. Iar când veti vedea Ierusalimul înconjurat de osti, atunci sã stiti cã s-a apropiat pustiirea lui.
 21. Atunci cei din Iudeea sã fugã la munti si cei din mijlocul lui sã iasã din el si cei de prin tarinã sã nu intre în el.
 22. Cãci acestea sunt zilele rãzbunãrii, ca sã se împlineascã toate cele scrise.
 23. Dar vai celor care vor avea în pântece si celor care vor alãpta în acele zile. Cãci va fi în tarã mare strâmtorare si mânie împotriva acestui popor.
 24. Si vor cãdea de ascutisul sãbiei si vor fi dusi robi la toate neamurile, si Ierusalimul va fi cãlcat în picioare de neamuri, pânã ce se vor împlini vremurile neamurilor.
 25. Si vor fi semne în soare, în lunã si în stele, iar pe pãmânt spaimã întru neamuri si nedumerire din pricina vuietului mãrii si al valurilor.
 26. Iar oamenii vor muri de fricã si de asteptarea celor ce au sã vinã peste lume, cãci puterile cerurilor se vor clãtina.
 27. Si atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere si cu slavã multã.
 28. Iar când vor începe sã fie acestea, prindeti curaj si ridicati capetele voastre, pentru cã rãscumpãrarea voastrã se apropie.
 29. Si le-a spus o pildã: Vedeti smochinul si toti copacii:
 30. Când înfrunzesc acestia, vãzându-i, de la voi însivã stiti cã vara este aproape.
 31. Asa si voi, când veti vedea fãcându-se acestea, sã stiti cã aproape este împãrãtia lui Dumnezeu.
 32. Adevãrat grãiesc vouã cã nu va trece neamul acesta pânã ce nu vor fi toate acestea.
 33. Cerul si pãmântul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
 34. Luati seama la voi însivã, sã nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare si de bãuturã si de grijile vietii, si ziua aceea sã vine peste voi fãrã de veste,
 35. Ca o cursã; cãci va veni peste toti cei ce locuiesc pe fata întregului pãmânt.
 36. Privegheati dar în toatã vremea rugându-vã, ca sã vã întãriti sã scãpati de toate acestea care au sã vinã si sã stati înaintea Fiului Omului.
 37. Si ziua era în templu si învãta, iar noaptea, iesind, o petrecea pe muntele ce se cheamã al Mãslinilor.
 38. Si tot poporul venea dis-de-dimineatã la El în templu, ca sã-L asculte.


[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL XXI  >   Urmator  ]
Sfânta Evanghelie dupã Luca