Sfânta Evanghelie dupã Luca

[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL III  >   Urmator  ]


Predica lui Ioan Botezãtorul. Mãrturia lui despre Hristos. Botezul si spita neamului lui Iisus
 1. În al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe când Pontiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele sãu, tetrarh al Itureii si al tinutului Trahonitidei, iar Lisanias, tetrarh al Abilenei,
 2. În zilele arhiereilor Anna si Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu cãtre Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie.
 3. Si a venit el în toatã împrejurimea Iordanului, propovãduind botezul pocãintei, spre iertarea pãcatelor.
 4. Precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia proorocul: "Este glasul celui ce strigã în pustie: Gãtiti calea Domnului, drepte faceti cãrãrile Lui.
 5. Orice vale se va umple si orice munte si orice deal se va pleca; cãile cele strâmbe se vor face drepte si cele colturoase, drumuri netede.
 6. Si toatã fãptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu".
 7. Deci zicea Ioan multimilor care veneau sã se boteze de el: Pui de vipere, cine v-a arãtat sã fugiti de mânia ce va sã fie?
 8. Faceti, dar, roade vrednice de pocãintã si nu începeti a zice în voi însivã: Avem tatã pe Avraam, cãci vã spun cã Dumnezeu poate si din pietrele acestea sã ridice fii lui Avraam.
 9. Acum securea stã la rãdãcina pomilor; deci orice pom care nu face roadã bunã se taie si se aruncã în foc.
 10. Si multimile îl întrebau, zicând: Ce sã facem deci?
 11. Rãspunzând, Ioan le zicea: Cel ce are douã haine sã dea celui ce nu are si cel ce are bucate sã facã asemenea.
 12. Si au venit si vamesii sã se boteze si i-au spus: Învãtãtorule, noi ce sã facem?
 13. El le-a rãspuns: Nu faceti nimic mai mult peste ce vã este rânduit.
 14. Si îl întrebau si ostasii, zicând: Dar noi ce sã facem? Si le-a zis: Sã nu asupriti pe nimeni, nici sã învinuiti pe nedrept, si sã fiti multumiti cu solda voastrã.
 15. Iar poporul fiind în asteptare si întrebându-se toti despre Ioan în cugetele lor: Nu cumva el este Hristosul?
 16. A rãspuns Ioan tuturor, zicând: Eu vã botez cu apã, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, Cãruia nu sunt vrednic sã-I dezleg cureaua încãltãmintelor. El vã va boteza cu Duh Sfânt si cu foc,
 17. A Cãrui lopatã este în mâna Lui, ca sã curete aria si sã adune grâul în jitnita Sa, iar pleava o va arde cu foc nestins.
 18. Încã si alte multe îndemnând, propovãduia poporului vestea cea bunã.
 19. Iar Irod tetrarhul, mustrat fiind de el pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele sãu, si pentru toate relele pe care le-a fãcut Irod,
 20. A adãugat la toate si aceasta, încât a închis pe Ioan în temnitã.
 21. Si dupã ce s-a botezat tot poporul, botezându-Se si Iisus si rugându-Se, s-a deschis cerul,
 22. Si S-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porumbel, si s-a fãcut glas din cer: Tu esti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit.
 23. Si Iisus Însusi era ca de treizeci de ani când a început (sã propovãduiascã), fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif, care era fiul lui Eli,
 24. Fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,
 25. Fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,
 26. Fiul lui Iosua, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,
 27. Fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,
 28. Fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,
 29. Fiul lui Iosua, fiul lui Eliezer, fiul lui Lorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,
 30. Fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,
 31. Fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,
 32. Fiul lui Iesei, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Sala, fiul lui Naason,
 33. Fiul Aminadav, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda.
 34. Fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor,
 35. Fiul lui Serug, fiul lui Ragav, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala,
 36. Fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sim, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,
 37. Fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul Iaret, fiul lui Maleleil, fiul lui Cainam,
 38. Fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.


[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL III  >   Urmator  ]
Sfânta Evanghelie dupã Luca