Sfânta Evanghelie dupã Marcu

[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL X  >   Urmator  ]


Despre despãrtirea sotilor. Iisus binecuvinteazã pe copii. Tânãrul cel bogat. A treia vestire a Patimilor. Fiii lui Zevedeu. Bartimeu.
 1. Si sculându-Se de acolo, a venit în hotarele Iudeii, de cealaltã parte a Iordanului, si multimile s-au adunat iarãsi la El si iarãsi le învãta, dupã cum obisnuia.
 2. Si apropiindu-se fariseii, Îl întrebau, ispitindu-L, dacã este îngãduit unui bãrbat sã-si lase femeia.
 3. Iar El, rãspunzând, le-a zis: Ce v-a poruncit vouã Moise?
 4. Iar ei au zis: Moise a dat voie sã-i scrie carte de despãrtire si sã o lase.
 5. Si rãspunzând, Iisus le-a zis: Pentru învârtosarea inimii voastre, v-a scris porunca aceasta;
 6. Dar de la începutul fãpturii, bãrbat si femeie i-a fãcut Dumnezeu.
 7. De aceea va lãsa omul pe tatãl sãu si pe mama sa si se va lipi de femeia sa.
 8. Si vor fi amândoi un trup; asa cã nu mai sunt doi, ci un trup.
 9. Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul sã nu mai despartã.
 10. Dar în casã ucenicii L-au întrebat iarãsi despre aceasta.
 11. Si El le-a zis: Oricine va lãsa pe femeia sa si va lua alta, sãvârseste adulter cu ea.
 12. Iar femeia, de-si va lãsa bãrbatul ei si se va mãrita cu altul, sãvârseste adulter.
 13. Si aduceau la El copii, ca sã-Si punã mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau.
 14. Iar Iisus, vãzând, S-a mâhnit si le-a zis: Lãsati copiii sã vinã la Mine si nu-i opriti, cãci a unora ca acestia este împãrãtia lui Dumnezeu.
 15. Adevãrat zic vouã: Cine nu va primi împãrãtia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea.
 16. Si, luându-i în brate, i-a binecuvântat, punându-Si mâinile peste ei.
 17. Si când iesea El în drum, alergând la El unul si îngenunchind înaintea Lui, Îl întreba: Învãtãtorule bun, ce sã fac ca sã mostenesc viata vesnicã?
 18. Iar Iisus i-a rãspuns: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu.
 19. Stii poruncile: Sã nu ucizi, sã nu sãvârsesti adulter, sã nu furi, sã nu mãrturisesti strâmb, sã nu înseli pe nimeni, cinsteste pe tatãl tãu si pe mama ta.
 20. Iar el I-a zis: Învãtãtorule, acestea toate le-am pãzit din tineretile mele.
 21. Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îti mai lipseste: Mergi, vinde tot ce ai, dã sãracilor si vei avea comoarã în cer; si apoi, luând crucea, vino si urmeazã Mie.
 22. Dar el, întristându-se de cuvântul acesta, a plecat mâhnit, cãci avea multe bogãtii.
 23. Si Iisus, uitându-Se în jur, a zis cãtre ucenicii Sãi: Cât de greu vor intra bogatii în împãrãtia lui Dumnezeu!
 24. Iar ucenicii erau uimiti de cuvintele Lui. Dar Iisus, rãspunzând iarãsi, le-a zis: Fiilor, cât de greu este celor ce se încred în bogãtii sã intre în împãrãtia lui Dumnezeu!
 25. Mai lesne este cãmilei sã treacã prin urechile acului, decât bogatului sã intre în împãrãtia lui Dumnezeu.
 26. Iar ei, mai mult uimindu-se, ziceau unii cãtre altii: Si cine poate sã se mântuiascã?
 27. Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni lucrul e cu neputintã, dar nu la Dumnezeu. Cãci la Dumnezeu toate sunt cu putintã.
 28. Si a început Petru a-I zice: Iatã, noi am lãsat toate si Ti-am urmat.
 29. Iisus i-a rãspuns: Adevãrat grãiesc vouã: Nu este nimeni care si-a lãsat casã, sau frati, sau surori, sau mamã, sau tatã, sau copii, sau tarine pentru Mine si pentru Evanghelie,
 30. Si sã nu ia însutit - acum, în vremea aceasta, de prigoniri - case si frati si surori si mame si copii si tarine, iar în veacul ce va sã vinã: viatã vesnicã.
 31. Si multi dintre cei dintâi vor fi pe urmã, si din cei de pe urmã întâi.
 32. Si erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Iisus mergea înaintea lor. Si ei erau uimiti si cei ce mergeau dupã El se temeau. Si luând la Sine, iarãsi, pe cei doisprezece, a început sã le spunã ce aveau sã I se întâmple:
 33. Cã, iatã, ne suim la Ierusalim si Fiul Omului va fi predat arhiereilor si cãrturarilor; si-L vor osândi la moarte si-L vor da în mâna pãgânilor.
 34. Si-L vor batjocori si-L vor scuipa si-L vor biciui si-L vor omorî, dar dupã trei zile va învia.
 35. Si au venit la El Iacov si Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învãtãtorule, voim sã ne faci ceea ce vom cere de la Tine.
 36. Iar El le-a zis: Ce voiti sã vã fac?
 37. Iar ei I-au zis: Dã-ne nouã sã sedem unul de-a dreapta Ta, si altul de-a stânga Ta, întru slava Ta.
 38. Dar Iisus le-a rãspuns: Nu stiti ce cereti! Puteti sã beti paharul pe care îl beau Eu sau sã vã botezati cu botezul cu care Mã botez Eu?
 39. Iar ei I-au zis: Putem. Si Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veti bea, si cu botezul cu care Eu mã botez vã veti boteza.
 40. Dar a sedea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregãtit.
 41. Si auzind cei zece, au început a se mânia pe Iacov si pe Ioan.
 42. Si Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Stiti cã cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele si cei mai mari ai lor le stãpânesc.
 43. Dar între voi nu trebuie sã fie asa, ci care va vrea sã fie mare între voi, sã fie slujitor al vostru.
 44. Si care va vrea sã fie întâi între voi, sã fie tuturor slugã.
 45. Cã si Fiul Omului n-a venit ca sã I se slujeascã, ci ca El sã slujeascã si sã-Si dea sufletul rãscumpãrare pentru multi.
 46. Si au venit în Ierihon. Si iesind din Ierihon El, ucenicii Lui si multime mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, sedea jos, pe marginea drumului.
 47. Si, auzind cã este Iisus Nazarineanul, a început sã strige si sã zicã: Iisuse, Fiul lui David, miluieste-mã!
 48. Si multi îl certau ca sã tacã, el însã cu mult mai tare striga: Fiule al lui David, miluieste-mã!
 49. Si Iisus, oprindu-Se, a zis: Chemati-l! Si l-au chemat pe orb, zicându-i: Îndrãzneste, scoalã-te! Te cheamã.
 50. Iar orbul, lepãdând haina de pe el, a sãrit în picioare si a venit la Iisus.
 51. Si l-a întrebat Iisus, zicându-i: Ce voiesti sã-ti fac? Iar orbul I-a rãspuns: Învãtãtorule, sã vãd iarãsi.
 52. Iar Iisus i-a zis: Mergi, credinta ta te-a mântuit. Si îndatã a vãzut si urma lui Iisus pe cale.


[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL X  >   Urmator  ]
Sfânta Evanghelie dupã Marcu