Sfânta Evanghelie dupã Marcu

[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL XIV  >   Urmator  ]


Ungerea din Betania. Cina cea de Tainã. Ghetsimani. Prinderea. Înfãtisarea la Caiafa. Lepãdarea lui Petru.
 1. Si dupã douã zile erau Pastile si Azimile. Si arhiereii si cãrturarii cãutau cum sã-l prindã cu viclesug, ca sã-L omoare.
 2. Dar ziceau: Nu la sãrbãtoare, ca sã nu fie tulburare în popor.
 3. Si fiind El în Betania, în casa lui Simon Leprosul, si sezând la masã, a venit o femeie având un alabastru, cu mir de nard curat, de mare pret, si, spãrgând vasul, a vãrsat mirul pe capul lui Iisus.
 4. Dar erau unii mâhniti între ei, zicând: Pentru ce s-a fãcut aceastã risipã de mir?
 5. Cãci putea sã se vândã acest mir cu peste trei sute de dinari, si sã se dea sãracilor. Si cârteau împotriva ei.
 6. Dar Iisus a zis: Lãsati-o. De ce îi faceti supãrare? Lucru bun a fãcut ea cu Mine.
 7. Cã pe sãraci totdeauna îi aveti cu voi si, oricând voiti, puteti sã le faceti bine, dar pe mine nu Mã aveti totdeauna.
 8. Ea a fãcut ceea ce avea de fãcut: mai dinainte a uns trupul Meu, spre înmormântare.
 9. Adevãrat zic vouã: Oriunde se va propovãdui Evanghelia, în toatã lumea, se va spune si ce-a fãcut aceasta, spre pomenirea ei.
 10. Iar Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la arhierei ca sã li-L dea pe Iisus.
 11. Si, auzind ei, s-au bucurat si au fãgãduit sã-i dea bani. Si el cãuta cum sã-L dea lor, la timp potrivit.
 12. Iar în ziua cea dintâi a Azimilor, când jertfeau Pastile, ucenicii Lui L-au întrebat: Unde voiesti sã gãtim, ca sã mãnânci Pastile?
 13. Si a trimis doi din ucenicii Lui, zicându-le: Mergeti în cetate si vã va întâmpina un om, ducând un urcior cu apã; mergeti dupã el.
 14. Si unde va intra, spuneti stãpânului casei cã Învãtãtorul zice: Unde este odaia în care sã mãnânc Pastile împreunã cu ucenicii Mei?
 15. Iar el vã va arãta un foisor mare asternut gata. Acolo sã pregãtiti pentru noi.
 16. Si au iesit ucenicii si au venit în cetate si au gãsit asa precum le-a spus si au pregãtit Pastile.
 17. Iar fãcându-se searã, a venit cu cei doisprezece.
 18. Pe când sedeau la masã si mâncau, Iisus a zis: Adevãrat grãiesc vouã cã unul dintre voi, care mãnâncã împreunã cu Mine, Mã va vinde.
 19. Ei au început sã se întristeze si sã-I zicã, unul câte unul: Nu cumva sunt eu?
 20. Iar El le-a zis: Unul dintre cei doisprezece, care întinge cu Mine în blid.
 21. Cã Fiul Omului merge precum este scris despre El; dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul Omului. Bine era de omul acela dacã nu s-ar fi nãscut.
 22. Si, mâncând ei, a luat Iisus pâine si binecuvântând, a frânt si le-a dat lor si a zis: Luati, mâncati, acesta este Trupul Meu.
 23. Si luând paharul, multumind, le-a dat si au bãut din el toti.
 24. Si a zis lor: Acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru multi se varsã.
 25. Adevãrat grãiesc vouã cã de acum nu voi mai bea din rodul vitei pânã în ziua aceea când îl voi bea nou în împãrãtia lui Dumnezeu.
 26. Si dupã ce au cântat cântãri de laudã, au iesit la Muntele Mãslinilor.
 27. Si le-a zis Iisus: Toti vã veti sminti, cã scris este: "Bate-voi pãstorul si se vor risipi oile".
 28. Dar dupã învierea Mea, voi merge mai înainte de voi în Galileea.
 29. Iar Petru I-a zis: Chiar dacã toti se vor sminti întru Tine, totusi eu nu.
 30. Si i-a zis Iisus: Adevãrat grãiesc tie: Cã tu astãzi, în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta de douã ori cocosul, de trei ori te vei lepãda de Mine.
 31. El însã spunea mai stãruitor: Si de-ar fi sã mor cu Tine, nu Te voi tãgãdui. Si tot asa ziceau toti.
 32. Si au venit la un loc al cãrui nume este Ghetsimani, si acolo a zis cãtre ucenicii Sãi: Sedeti aici pânã ce Mã voi ruga.
 33. Si a luat cu El pe Petru si pe Iacov si pe Ioan si a început a Se tulbura si a Se mâhni.
 34. Si le-a zis lor: Întristat este sufletul Meu pânã la moarte. Rãmâneti aici si privegeheati.
 35. Si mergând putin mai înainte, a cãzut cu fata la pãmânt si Se ruga, ca, de este cu putintã, sã treacã de la El ceasul (acesta).
 36. Si zicea: Avva Pãrinte, toate sunt Tie cu putintã. Depãrteazã paharul acesta de la Mine. Dar nu ce voiesc Eu, ci ceea ce voiesti Tu.
 37. Si a venit si i-a gãsit dormind si a zis lui Petru: Simone, dormi? N-ai avut tãrie ca sã veghezi un ceas?
 38. Privegheati si vã rugati, ca sã nu intrati în ispitã. Cãci duhul este osârduitor, dar trupul neputincios.
 39. Si iarãsi mergând, s-a rugat, acelasi cuvânt zicând.
 40. Si iarãsi venind, i-a gãsit dormind, cãci ochii lor erau îngreuiati si nu stiau ce sã-I rãspundã.
 41. Si a venit a treia oarã si le-a zis: Dormiti de acum si vã odihniti! E gata! A sosit ceasul. Iatã Fiul Omului este dat în mâinile pãcãtosilor.
 42. Sculati-vã sã mergem. Iatã, cel ce M-a vândut s-a apropiat.
 43. Si îndatã, încã vorbind El, a venit Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, si cu el multime cu sãbii si cu ciomege, de la arhierei, de la cãrturari si de la bãtrâni.
 44. Iar vânzãtorul le dãduse semn, zicând: Pe care-L voi sãruta, Acela este. Prindeti-L si duceti-L cu pazã.
 45. Si venind îndatã si apropiindu-se de El, a zis Lui: Învãtãtorule! Si L-a sãrutat.
 46. Iar ei au pus mâna pe El si L-au prins.
 47. Unul din cei ce stãteau pe lângã El, scotând sabia, a lovit pe sluga arhiereului si i-a tãiat urechea.
 48. Si rãspunzând, Iisus le-a zis: Ca la un tâlhar ati iesit cu sãbii si cu toiege, ca sã Mã prindeti.
 49. În fiecare zi eram la voi în templu, învãtând, si nu M-ati prins. Dar acestea sunt ca sã se împlineascã Scripturile.
 50. Si, lãsându-L, au fugit toti.
 51. Iar un tânãr mergea dupã El, înfãsurat într-o pânzãturã, pe trupul gol, si au pus mâna pe el.
 52. El însã, smulgându-se din pânzãturã, a fugit gol.
 53. Si au dus pe Iisus la arhiereu si s-au adunat acolo toti arhiereii si bãtrânii si cãrturarii.
 54. Iar Petru, de departe, a mers dupã El, pânã a intrat înãuntru în curtea arhiereului si sedea împreunã cu slugile, încãlzindu-se la foc.
 55. Arhiereii si tot sinedriul cãutau împotriva lui Iisus mãrturie ca sã-L dea la moarte, dar nu gãseau.
 56. Cã multi mãrturiseau mincinos împotriva Lui, dar mãrturiile nu se potriveau.
 57. Si ridicându-se unii, au dat mãrturie mincinoasã împotriva Lui, zicând:
 58. Noi L-am auzit zicând: Voi dãrâma acest templu fãcut de mânã, si în trei zile altul, nefãcut de mânã, voi clãdi.
 59. Dar nici asa mãrturia lor nu era la fel.
 60. Si, sculându-se în mijlocul lor, arhiereul L-a întrebat pe Iisus, zicând: Nu rãspunzi nimic la tot ce mãrturisesc împotriva Ta acestia?
 61. Iar El tãcea si nu rãspundea nimic. Iarãsi L-a întrebat arhiereul si I-a zis: Esti tu Hristosul, Fiul Celui binecuvântat?
 62. Iar Iisus a zis: Eu sunt si veti vedea pe Fiul Omului sezând de-a dreapta Celui Atotputernic si venind pe norii cerului.
 63. Iar arhiereul, sfâsiindu-si hainele, a zis: Ce trebuintã mai avem de martori?
 64. Ati auzit hula. Ce vi se pare vouã? Iar ei toti au judecat cã El este vinovat de moarte.
 65. Si unii au început sã-L scuipe si sã-I acopere fata si sã-L batã cu pumnii si sã-I zicã: Prooroceste! Si slugile Îl bãteau cu palmele.
 66. Si Petru fiind jos în curte, a venit una din slujnicele arhiereului,
 67. Si vãzându-l pe Petru, încãlzindu-se, s-a uitat la el si a zis: Si tu erai cu Iisus Nazarineanul.
 68. El însã a tãgãduit, zicând: Nici nu stiu, nici nu înteleg ce zici. Si a iesit afarã înaintea curtii; si a cântat cocosul.
 69. Iar slujnica, vãzându-l, a început iarãsi sã spunã celor de fatã cã acesta este dintre ei.
 70. Iar el a tãgãduit iarãsi. Si dupã putin timp, cei de fatã ziceau iarãsi lui Petru: Cu adevãrat esti dintre ei, cãci esti si galileian si vorbirea ta se aseamãnã.
 71. Iar el a început sã se blesteme si sã se jure: Nu stiu pe omul acesta despre care ziceti.
 72. Si îndatã cocosul a cântat a doua oarã. Si Petru si-a adus aminte de cuvântul pe care i-l spusese Iisus: Înainte de a cânta de douã ori cocosul , de trei ori te vei lepãda de Mine. Si a început sã plângã.


[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL XIV  >   Urmator  ]
Sfânta Evanghelie dupã Marcu