Sfânta Evanghelie dupã Marcu

[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL XV  >   Urmator  ]


Iisus înaintea lui Pilat. Judecata si osânda. Cununa de spini. Rãstignirea si înmormântarea.
 1. Si îndatã dimineata, arhiereii, tinând sfat cu bãtrânii, cu cãrturarii si cu tot sinedriul si legând pe Iisus, L-au dus si L-au predat lui Pilat.
 2. Si L-a întrebat Pilat: Tu esti regele iudeilor? Iar El, rãspunzând, i-a zis: Tu zici.
 3. Iar arhiereii Îl învinuiau de multe.
 4. Iar Pilat L-a întrebat: Nu rãspunzi nimic? Iatã câte spun împotriva Ta.
 5. Dar Iisus nimic n-a mai rãspuns, încât Pilat se mira.
 6. Iar la sãrbãtoarea Pastilor, le elibera un întemnitat pe care-l cereau ei.
 7. Si era unul cu numele Baraba închis împreunã cu niste rãzvrãtiti, care în rãscoalã sãvârsiserã ucidere.
 8. Si multimea, venind sus, a început sã cearã lui Pilat sã le facã precum obisnuia pentru ei.
 9. Iar Pilat le-a rãspuns, zicând: Voiti sã vã eliberez pe regele iudeilor?
 10. Fiindcã stia cã arhiereii Îl dãduserã în mâna lui din invidie.
 11. Dar arhiereii au atâtat multimea ca sã le elibereze mai degrabã pe Baraba.
 12. Iar Pilat, rãspunzând iarãsi, le-a zis: Ce voi face deci cu cel despre care ziceti cã este regele iudeilor?
 13. Ei iarãsi au strigat: Rãstigneste-L!
 14. Iar Pilat le-a zis: Dar ce rãu a fãcut? Iar ei mai mult strigau: Rãstigneste-L!
 15. Si Pilat, vrând sã facã pe voia multimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, biciuindu-L, L-a dat ca sã fie rãstignit.
 16. Iar ostasii L-au dus înãuntrul curtii, adicã în pretoriu, si au adunat toatã cohorta.
 17. Si L-au îmbrãcat în purpurã si, împletindu-I o cununã de spini, I-au pus-o pe cap.
 18. Si au început sã se plece în fata Lui, zicând: Bucurã-Te regele iudeilor!
 19. Si-L bãteau peste cap cu o trestie si-L scuipau si, cãzând în genunchi, I se închinau.
 20. Si dupã ce L-au batjocorit, L-au dezbrãcat de purpurã si L-au îmbrãcat cu hainele Lui. Si L-au dus afarã ca sã-L rãstigneascã.
 21. Si au silit pe un trecãtor, care venea din tarinã, pe Simon Cirineul, tatãl lui Alexandru si al lui Ruf, ca sã ducã crucea Lui.
 22. Si L-au dus la locul zis Golgota, care se tãlmãceste "locul Cãpãtânii".
 23. Si I-au dat sã bea vin amestecat cu smirnã, dar El n-a luat.
 24. Si L-au rãstignit si au împãrtit între ei hainele Lui, aruncând sorti pentru ele, care ce sã ia.
 25. Iar când L-au rãstignit, era ceasul al treilea.
 26. Si vina Lui era scrisã deasupra: Regele iudeilor.
 27. Si împreunã cu El au rãstignit doi tâlhari: unul de-a dreapta si altul de-a stânga Lui.
 28. Si s-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei fãrã de lege a fost socotit.
 29. Iar cei ce treceau pe acolo Îl huleau, clãtinându-si capetele si zicând: Huu! Cel care dãrâmi templul si în trei zile îl zidesti.
 30. Mântuieste-Te pe Tine Însuti, coborându-Te de pe cruce!
 31. De asemenea si arhiereii, batjocorindu-L între ei, împreunã cu cãrturarii, ziceau: Pe altii a mântuit, dar pe Sine nu poate sã Se mântuiascã!
 32. Hristos, regele lui Israel, sã Se coboare de pe cruce, ca sã vedem si sã credem. Si cei împreunã rãstigniti cu El Îl ocãrau.
 33. Iar când a fost ceasul al saselea, întuneric s-a fãcut peste tot pãmântul pânã la ceasul al nouãlea.
 34. Si la al nouãlea ceas, a strigat Iisus cu glas mare: Eloi, Eloi, lama sabahtani?, care se tãlmãceste: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai pãrãsit?
 35. Iar unii din cei ce stãteau acolo, auzind, ziceau: Iatã, îl strigã pe Ilie.
 36. Si, alergând, unul a înmuiat un burete în otet, l-a pus într-o trestie si I-a dat sã bea, zicând: Lãsati sã vedem dacã vine Ilie ca sã-L coboare.
 37. Iar Iisus, scotând un strigãt mare, Si-a dat duhul.
 38. Si catapeteasma templului s-a rupt în douã, de sus pânã jos.
 39. Iar sutasul care stãtea în fata Lui, vãzând cã astfel Si-a dat duhul, a zis: Cu adevãrat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!
 40. Si erau si femei care priveau de departe; între ele: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel Mic si a lui Iosi, si Salomeea,
 41. Care, pe când era El în Galileea, mergeau dupã El si Îi slujeau, si multe altele care se suiserã cu El la Ierusalim.
 42. Si fãcându-se searã, fiindcã era vineri, care este înaintea sâmbetei,
 43. Si venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care astepta si el împãrãtia lui Dumnezeu, si, îndrãznind, a intrat la Pilat si a cerut trupul lui Iisus.
 44. Iar Pilat s-a mirat cã a si murit si, chemând pe sutas, l-a întrebat dacã a murit de mult.
 45. Si aflând de la sutas, a dãruit lui Iosif trupul.
 46. Si Iosif, cumpãrând giulgiu si coborându-L de pe cruce, L-a înfãsurat în giulgiu si L-a pus într-un mormânt care era sãpat în stâncã, si a prãvãlit o piatrã la usa mormântului.
 47. Iar Maria Magdalena si Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au pus.


[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL XV  >   Urmator  ]
Sfânta Evanghelie dupã Marcu