Sfânta Evanghelie dupã Marcu

[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL III  >   Urmator  ]


Vindecarea celui cu mâna uscatã si alte vindecãri. Alegerea celor 12 Apostoli. Pãcatul împotriva Sfântului Duh. Mama si fratii lui Iisus.
 1. Si iarãsi a intrat în sinagogã. Si era acolo un om având mâna uscatã.
 2. Si Îl pândeau pe Iisus sã vadã dacã îl va vindeca sâmbãta, ca sã-L învinuiascã.
 3. Si a zis omului care avea mâna uscatã: Ridicã-te în mijloc!
 4. Si a zis lor: Se cuvine, sâmbãta, a face bine sau a face rãu, a mântui un suflet sau a-l pierde? Dar ei tãceau;
 5. Si privindu-i pe ei cu mânie si întristându-Se de învârtosarea inimii lor, a zis omului: Întinde mâna ta! Si a întins-o, si mâna lui s-a fãcut sãnãtoasã.
 6. Si iesind, fariseii au fãcut îndatã sfat cu irodianii împotriva Lui, ca sã-L piardã.
 7. Iisus, împreunã cu ucenicii Lui, a plecat înspre mare si multime multã din Galileea si din Iudeea L-a urmat.
 8. Din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan, dimprejurul Tirului si Sidonului, multime mare, care, auzind câte fãcea, a venit la El.
 9. Si a zis ucenicilor Sãi sã-I fie pusã la îndemânã o corãbioarã, ca sã nu-L îmbulzeascã multimea;
 10. Fiindcã vindecase pe multi, de aceea nãvãleau asupra Lui, ca sã se atingã de El toti câti erau bolnavi.
 11. Iar duhurile cele necurate, când Îl vedeau, cãdeau înaintea Lui si strigau, zicând: Tu esti Fiul lui Dumnezeu.
 12. Si El le certa mult ca sã nu-L dea pe fatã.
 13. Si S-a suit pe munte si a chemat la Sine pe câti a voit, si au venit la El.
 14. Si a rânduit pe cei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, ca sã fie cu El si sã-i trimitã sã propovãduiascã,
 15. Si sã aibã putere sã vindece bolile si sã alunge demonii.
 16. Deci a rânduit pe cei doisprezece: pe Simon, cãruia i-a pus numele Petru;
 17. Pe Iacov al lui Zevedeu si pe Ioan, fratele lui Iacov, si le-a pus lor numele Boanerghes, adicã fii tunetului.
 18. Si pe Andrei, si pe Filip, si pe Bartolomeu, pe Matei, si pe Toma, si pe Iacov al lui Alfeu, si pe Tadeu, si pe Simon Cananeul,
 19. Si pe Iuda Iscarioteanul, cel care L-a si vândut.
 20. Si a venit în casã, si iarãsi multimea s-a adunat, încât ei nu puteau nici sã mãnânce.
 21. Si auzind ai Sãi, au iesit ca sã-L prindã, cã ziceau: Si-a iesit din fire.
 22. Iar cãrturarii, care veneau din Ierusalim, ziceau cã are pe Beelzebul si cã, cu domnul demonilor, alungã demonii.
 23. Si chemându-i la Sine, le-a vorbit în pilde: Cum poate satana sã alunge pe satana?
 24. Dacã o împãrãtie se va dezbina în sine, acea împãrãtie nu mai poate dãinui.
 25. Si dacã o casã se va dezbina în sine, casa aceea nu va mai putea sã se tinã.
 26. Si dacã satana s-a sculat împotriva sa însusi si s-a dezbinat, nu poate sã dãinuiascã, ci are sfârsit.
 27. Dar nimeni nu poate, intrând în casa celui tare, sã-i rãpeascã lucrurile, de nu va lega întâi pe cel tare, si atunci va jefui casa lui.
 28. Adevãrat grãiesc vouã cã toate vor fi iertate fiilor oamenilor, pãcatele si hulele câte vor fi hulit;
 29. Dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, ci este vinovat de osânda vesnicã.
 30. Pentru cã ziceau: Are duh necurat.
 31. Si au venit mama Lui si fratii Lui si, stând afarã, au trimis la El ca sn-L cheme.
 32. Iar multimea sedea împrejurul Lui. Si I-au zis unii: Iatã mama Ta si fratii Tãi si surorile Tale sunt afarã. Te cautã.
 33. Si, rãspunzând lor, le-a zis: Cine este mama Mea si fratii Mei?
 34. Si privind pe cei ce sedeau în jurul Lui, a zis: Iatã mama Mea si fratii Mei.
 35. Cã oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele Meu si sora Mea si mama Mea.


[  Cuprins  >   Precedent  >   CAPITOLUL III  >   Urmator  ]
Sfânta Evanghelie dupã Marcu